Yhdistyksen säännöt

Kuntun Sukuseura ry:n säännöt

Kuntun sukuseuran sääntöjen ensimmäinen versio laadittiin yhdistyksen perustamiskokoukseen, joka pidettiin Savitaipaleella Olkkolan Hovissa 14.9.1991. Säännöt uudistettiin nykyiseen muotoon varsinaisessa kokouksessa Turun Forum Marinumissa 19.8.2023.

Kuntun Sukuseura ry:n säännöt


1. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

    1§

Yhdistyksen nimi on Kuntun Sukuseura ry, kotipaikka Savitaipaleen kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä sukuseuraksi tai seuraksi.

    2§

Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jäsentensä keskuudessa.

    3§

Tarkoituksensa toteuttamiseksi sukuseura voi

- järjestää yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seuran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,

- kerätä ja arkistoida sukua koskevaa tietoutta,

- selvittää ja auttaa suvun jäseniä selvittämään suvun vaiheita sekä saattaa tutkimustyön tulokset jäsenten tietoon,

- harjoittaa sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisutoimintaa,

- pitää luetteloa suvun jäsenistä,

- jakaa apurahoja tai tunnustuspalkintoja sekä

- toteuttaa yhteistyötä sukututkimus-, kotiseutu-, kaupunki- ja kyläyhdistysten sekä muiden tarpeellisten paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa.


2. Seuran jäsenet

    4§

Sukuseuran varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 16 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt.

Sukuseuran kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea seuran tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

    5§

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta.

Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti seuran hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoitettava eroamisestaan seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Jäsen katsotaan eronneeksi, jos hän on laiminlyönyt jäsenmaksunsa kahtena peräkkäisenä vuotena.

    6§

Sukuseuran varsinaisen jäsenen ja kannatusjäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

    7§

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan varsinainen jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa sukukokouksen vahvistaman ainaisjäsenen jäsenmaksun.

    8§

Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksuista ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

    9§

Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajäseneksi henkilön, joka on erityisen ansioitunut sukuseuran toiminnassa tai muuten suvun edustajana yhteiskunnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksuista.

    10§

Seuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.


3. Seuran hallitus

    11§

Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa.

Hallitukseen kuuluu 4-8 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on sukukokousten välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä lisäksi vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Hallituksen kokoukseen voi hallituksen päätöksestä osallistua etäyhteydellä.

    12§

Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen toimikuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

    13§

Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

    14§

Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi myös omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.


4. Seuran tilit

    15§

Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava toiminnantarkastajalle tarkastettavaksi viimeistään seuraavan maaliskuun kuluessa.

Toiminnantarkastajan lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan toukokuun aikana.


5. Seuran kokoukset

    16§

Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana joka toinen vuosi kesä-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aiemmin kutsulla, joka on annettu tiedoksi kirjeellä tai julkaistu yhdistyksen verkkosivuilla sekä mahdollisesti sosiaalisessa mediassa.

Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta ilmoituksella yhdistyksen verkkosivuilla tai kirjeellä vähintään neljä viikkoa ennen kokousta. Sukuseuran ylimääräinen kokous pidetään myös silloin, kun 10 % äänioikeutetuista jäsenistä anoo kirjallisesti hallitukselta kokouksen pitämistä jotakin määrättyä tarkoitusta varten.

    17§

Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.

Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

1) hyväksytään edellisten vuosien toimintakertomus,

2) hyväksytään edellisten vuosien tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille,

3) vahvistetaan hallituksen laatima tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

4) valitaan hallituksen jäsenet,

5) valitaan yksi varsinainen toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja tarkastamaan alkaneen toimintakauden tilejä ja seuran hallintoa,

6) päätetään alkaneena toimintakautena kannettavien jäsenmaksujen suuruus sekä

7) päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

    18§

Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla varsinaisella jäsenellä, joka on suorittanut edellisen vuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Tämä oikeus on myös läsnäolevalla ainais- ja kunniajäsenellä.

Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni. Äänten ollessa vaaleissa tasan määrätään tulos arvalla.


6. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

    19§

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu.

Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

    20§

Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran arkisto on luovutettava Kansallisarkistolle.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

    21§

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.


Lataa nykyiset säännöt (2023) PDF-tiedostona tästä.

Lataa vanhat säännöt (1991) PDF-tiedostona tästä.