Motto

Kuntun sukuseuran tunnuslause eli motto

Juhlavuoden 2021 kunniaksi Kuntun sukuseura käynnisti haun, jossa etsittiin suvulle ja sukuseuralle omaa tunnuslausetta eli mottoa. Uusi motto julkistettiin sukujuhlassa 21.8.2021.

Sukuseuralle valittu motto on: "Menneiden kunniaksi, tulevien puolesta".

Mottoehdotuksen tekijä oli Timo-Tapani Kunttu Kouvolasta.

Alla on Kuntun sukuseuran hallituksen antama lausunto moton valinnasta.

Kuntun Sukuseura ry:n hallituksen lausunto Kuntun sukuseuran moton valinnasta


18.8.2021


Kuntun sukuseuran hallitus päätti kokouksessaan 6. helmikuuta 2021, että sukuseuran 30-vuotisjuhlavuoden kunniaksi sukuseuralle haetaan omaa tunnuslausetta eli mottoa. Tavoitteena oli kerätä jäseniltä mottoehdotuksia, joista paras valittaisiin sukuseuran motoksi.

Erilaisia tapoja moton valitsemiseksi pohdittiin. Päätettiin, että mottoehdotukset olisivat julkisia ja kaikille nähtävillä sukuseuran nettisivuilla, jossa jäsenille tarjottaisiin mahdollisuus kommentoida mottoehdotuksia. Lopullisen valinnan suorittaisi sukuseuran hallitus, sillä hallituksessa oli edustajia kaikista sukuhaaroista. Seuralle valitun moton julkistamishetkeksi valittiin sukuseuran 30-vuotisjuhla 21. elokuuta 2021.

Sukuseuran hallitus ilmoitti hausta jäsenilleen 15. helmikuuta sähköpostilla, facebookissa ja nettisivuilla. Tämän jälkeen hausta ilmoitettiin vielä 14. heinäkuuta lähetetyssä jäsenkirjeessä ja sukulehdessä.

Haku tuotti sukuseuralle yhteensä 17 mottoehdotusta. Mottoehdotusten tekijöitä oli kaikista sukuhaaroista. Hallitus päätti käsitellä mottoehdotukset nimettöminä, jotta tekijän henkilöllisyys ei vaikuttaisi valintaprosessiin. Tehdyt mottoehdotukset saapumisjärjestyksessä olivat seuraavat:

1. "Kantaisien tapaan urheasti eteenpäin"

2. "Suomalaisella sisulla kantaisä Simokin taivalsi eteenpäin"

3. "Sinnikkyys palkitaan - ei ku eteenpäin"

4. "Kuntun suku yhtä vahvaa kuin Simon kivi"

5. "Siemenessä sadon alku"

6. "Mie vien - sie vikiset"

7. "Kuntut - miun maun mukkaan"

8. "Kuntut lähti Karjalasta - Karjala ei lähde Kuntuista"

9. "Tee työtä ja rakasta"

10. "Karjalasta kajahtaa - Kuntut viestiä jatkaa"

11. "Ilo pintaan vaik' syvän märkänis!"

12. "Menneiden kunniaksi, tulevien puolesta"

13. "Yhessä mennään ja porukalla tehhään!"

14. "Ettee päi o elävä miel"

15. "Kel' aarre on se aarteen kätkeköön"

16. "Juurensa tunteva, kohti uutta menevä"

17. "Tunne juuresi, katso eteenpäin"

Varsinaisessa valintaprosessissa hallitus arvioi mottoja kahdesta eri näkökulmasta. Ensiksi pohdittiin mitkä motot voisivat kuvata parhaiten Kuntun sukua ja suvun identiteettiä. Toiseksi pohdittiin mitkä motot voisivat kuvata parhaiten Kuntun sukuseuran arvoja toimintaohjeen muodossa.

Pohtiessaan mahdollista Kuntun suvun identiteettiä kuvaavaa mottoa hallitus huomasi nopeasti, että oli haastavaa löytää yhtä tunnuslausetta, joka sopisi hyvin kaikille neljälle eri sukuhaaralle. Esimerkiksi osa motoista korosti Karjalaa ja karjalaisuutta. Tämä oli selvästi läheisempi teema Yläsommeen sukuhaaralle, mutta etäisempi Savitaipaleen ja Merijoen sukuhaaralle. Osa motoista korosti valtiopäivämies Simo Kunttua. Tämä oli puolestaan läheisempi teema Savitaipaleen sukuhaaralle, mutta etäisempi Säkkijärven ja Yläsommeen sukuhaaralle. Keskustelujen jälkeen hallitus valitsi tästä ryhmästä kaksi potentiaalista ehdokasta jatkoon.

Seuraavaksi hallitus pohti mottoehdotuksia, jotka kuvasivat sukuseuran arvoja toimintaohjeen muodossa. Tästä näkökulmasta tehdyt motot oli eri sukuhaarojen edustajien helpompi yhdessä hyväksyä. Hallitus rajasi pois ensin liian yleisluontoisilta vaikuttavat tunnuslauseet, jonka jälkeen ryhmästä valittiin jatkoon kaksi potentiaalista ehdokasta, jotka tuntuivat sopivat parhaiten Kuntun sukuseuralle.

Lopullinen valinta suoritettiin äänestämällä neljän vaihtoehdon välillä, kaksi vaihtoehtoa kummastakin edellä kuvaillusta ryhmästä, eli kaksi suvun identiteettiä kuvaavaa ja kaksi sukuseuran arvoja toimintaohjeen muodossa kuvaavaa mottoa. Äänestyksessä paras vaihtoehto sai yli puolet kaikista annetuista äänistä ja valittiin näin ollen sukuseuran motoksi. Lisäksi kahdelle muulle ääniä saaneelle ehdokkaalle hallitus päätti antaa kunniamaininnan.

Voittajaehdokas

Hallituksen parhaaksi valitsema motto sijoittui kategoriaan "toimintaohje". Valinnan tausta-ajatuksena oli, että sukuseuran ei ole hedelmällistä yrittää määritellä yhdellä lauseella kaikkien neljän eri sukuhaaran identiteettiä, vaan yhteiseksi motoksi sopii paremmin arvoja kuvaava ohje.

Hallituksen mielestä voittajaehdokas oli kaunis ja tasapainoinen. Sen muoto oli hyvin harkittu ja se toi hyvin esiin sukuseuran arvot ja ihanteet. Moton henki oli epäitsekäs, arvokas, jopa rakkaudellinen. Se sopi hallituksen mielestä yleisyytensä puolesta koko sukuseuralle. Motto ei pyrkinyt määrittämään jotain tiettyä kiintopistettä suvun tai sukuhaarojen identiteetille. Motto oli myös tarpeeksi omalaatuinen, jotta se erottui muiden sukuseurojen motoista. Sitä ei ole aiemmin käytetty muissa yhteyksissä.

Voittajaehdokkaaksi valittiin motto "Menneiden kunniaksi, tulevien puolesta".

Moton laatija on Timo-Tapani Kunttu Kouvolasta. Hän kuuluu Säkkijärven B-sukuhaaraan. Timo-Tapani on toiminut intendenttinä Suomen Merimuseossa Kotkassa. Hän on ollut toinen kirjoittajista tietokirjassa "Laiva on lastattu tiedolla: vanhat alukset historian lähteinä" vuonna 2012 sekä julkaissut runokirjat "Arkista" vuonna 2015 ja "Rosinanten ilmestys" vuonna 2019.

Timo-Tapanin itse kirjoittama saateteksti mottoehdotukselleen kuuluu näin:

"Kyseinen motto sopii mielestäni toiminnan lähtökohdaksi ja periaatteeksi sukuseuralle, joka elää aina tulevan ja menneen kohtaamispisteessä, molempiin suuntiin tähyten. Motto on suhde menneisiin ja tuleviin sukupolviin ja sen voi tulkita koskevan niin Kuntun suvun edesmenneitä ja tulevia jäseniä kuin laajemminkin suomalaisia, jopa ihmiskuntaa. Se herättää välittömästi ajatuksia omasta asemasta lenkkinä sukupolvien ketjussa. Mottoehdotelmani ja sen asettama tavoite on kieltämättä mahtipontinen, mutta sellainen kunnon moton tulee nähdäkseni ollakin. On turha asettaa rimaa matalalle. Onhan sukuseuratoiminnan perustavia ajatuksia ylipäätään nostaa katse omista varpaista kauempana häämöttäviin horisontteihin. Mikä tahansa motoksi valitaankin, toivon sen olevan sellainen, joka voi innoittaa ja inspiroida myös sukuseuran tulevia jäseniä sekä saada heidät tuntemaan ylpeyttä osallisuudestaan."

Timo-Tapanin runoilijatausta näkyy mottoehdotuksen tasapainoisessa muotoilussa ja sanomassa.

Kunniamaininnat

Lisäksi hallitus haluaa antaa kunniamaininnan seuraaville motoille:

"Tunne juuresi, katso eteenpäin"

"Simon sisulla eteenpäin"

Mottoehdotus "Tunne juuresi, katso eteenpäin" oli hallituksen mielestä huolellisesti tehty ja kuvasi sukuseuran arvoja hyvin. Mottoehdotuksen tekijä oli Tapani Kunttu Turusta. Hän kuuluu Merijoen sukuhaaraan.

"Simon sisulla eteenpäin" oli ytimekäs ja kannustava motto, joka piti sisällään viittauksen valtiopäivämies Simo Kunttuun. Vaikka Simo Kunttu ei olekaan kaikkien sukuhaarojen kantaisä, hän on kuitenkin Kuntun sukuun liittyvä merkittävä historiallinen hahmo ja ominaisuuksiensa puolesta sopii kannustavaksi esimerkiksi. Alkuperäisen mottoehdotuksen teki Terttu Jurvanen Savitaipaleelta ja muotoilun Juuso Kunttu Helsingistä. Terttu kuuluu Savitaipaleen sukuhaaraan ja Juuso Yläsommeen sukuhaaraan.

Lopuksi

Lopuksi Kuntun sukuseuran hallitus haluaa kiittää kaikkia mottoehdotuksen tekijöitä. Mottoehdotukset säilyvät sukuseuran nettisivuilla. Sukuseuran hallituksen valinnat päivitetään nettisivuille tulevalla viikolla.

Toivottavasti sukuseuralle valittu motto tarjoaa innoitusta ja inspiraatiota tuleville polville.

"Menneiden kunniaksi, tulevien puolesta".


Kuntun Sukuseura ry:n hallitus

Yleistä tietoa motoista


Mikä on motto?

Tunnuslause eli motto on lause tai hokema, joka on tunnusomainen kyseiselle sukuyhdistykselle tai suvulle. Motto voi sisältää tiivistetyssä muodossa yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot, periaatteet tai ihanteet, tai se voi olla voima-ajatus, joka ohjaa sukua tiettyyn suuntaan, kohti tiettyjä tavoitteita tai päämääriä. Osuva motto kuvailee samalla myös suvun tai sukuyhdistyksen luonnetta ja toimintaa. Motto voi olla myös historiallinen ja liittyä jollain tavalla suvun vaiheisiin ja jäseniin. Yleensä ajatellaan, että moton tulisi olla positiivinen, kannustava, hyviä ominaisuuksia korostava ja hyödyllinen matkaeväs tulevaisuuteen.


Mottoesimerkkejä - Erilaisia mottotyyppejä sukuseuroilla

Sukuseuroilla on muutamia erityyppisiä mottoja riippuen alkuperästä ja käyttötarkoituksesta. Motot voivat olla erityisesti sukuseuralle mietittyjä ja tehtyjä. Toisaalta motot voivat olla jonkun sukulaisen henkilökohtaisia mottoja, jotka on otettu historiallisesti arvokkaina ja sopivina myös sukuseuran käyttöön.

Mottojen kieli suomalaisten sukuseurojen motoissa on yleensä suomi. Vanhojen aatelissukujen vaakunoissa näkee latinan-, kreikan- ja ranskankielisiä mottoja. Jotkut sukuseurat haluavat jäljitellä tällaista tyyliä. Alla on esitelty viisi erilaista mottotyyppiä ja mottoesimerkkejä jokaisesta tyypistä. Motot ovat peräisin sukuseuroilta sekä myöskin muilta yhdistyksiltä.


Mottotyyppi 1 - Keskeiset hyveet

Hyveet (kaksi tai kolme kappaletta) luetellaan yleensä listanomaisesti peräkkäin. Hyveet kuvaavat sukua ja seuraa erityisellä tavalla.

 • Castren-suku: "Pro aris et legibus" (kodin ja lain puolesta)

 • Tefke-suku: "Oikeus, totuus, hyvyys"

 • Tawast-suku: "Ära och tacksamhet" (kunnia ja kiitollisuus)

 • Ranskan valtio: "Vapaus, veljeys, tasa-arvo"

 • Olympialaiset: "Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin"


Mottotyyppi 2 - Sananlasku

Sananlasku sisältää viisauden, joka johtaa hyvään lopputulokseen. Mottotyyppi korostaa seuran yhtä arvoa tai hyvettä erityisellä tavalla.

 • Niinimaan suku: "Komiat pärjää aina"

 • Hannikaisen suku: "Amor vincit omnia" (rakkaus voittaa kaiken)

 • Gröhndahl-Murtola -suku: "Joka ei menneisyydestä mitään tiedä, ei nykyisyyttäkään voi ymmärtää!"

 • Reko Herrasen sukuseura: "Hyvä kello kauas kuuluu"

 • Mormonien naisten apujärjestö: "Rakkaus ei koskaan katoa" (ote Raamatusta)


Mottotyyppi 3 - Toimintaohje

Toimintaohje tai elämänohje kertoo minkälainen toiminta johtaa hyvään lopputulokseen.

 • Ketola & Komero -suku: "Tee työtä ja rukoile"

 • Collan-suku: "Fais ce que dois, advienne que pourra" (tee mitä sinun täytyy, mitä sitten tapahtuukaan)

 • Koposten sukuseura ry: "Myö ensin ja sitten muut"

 • Tervo-Tervonen -suku: "Älä odota, elä"

 • Leinmäen Mikolan sukuseura: "Confidimus Deo" (Turvaamme Jumalaan)

 • Mukkulaisen sukuseura: "Concordia ditat" (tuo harmoniaa)

 • 4H-kerho: "Tekemällä oppii parhaiten"

 • Partiolaiset: "Ole valmis"

 • Lions-järjestö: "Me palvelemme"


Mottotyyppi 4 - Seuran jäsenten välistä yhteisyyttä tai juuria korostava lause

 • Heikkilän Hellman -suku: "Kyll Hellman ai Hellman o"

 • Vesteristen sukuseura: "Vesteriset taipuvat, mutta eivät katkea"

 • Huotarien sukuseura: "Juurillaan vahvakin puu seisoo"

 • Mellenius-Melamies -sukuseura: "Yhdessä olemme enemmän"

 • Rogel-suku: "Maioribus gloria" (kunnia esi-isille)

 • Kohosen sukuseura: "Pitäkäämme yllä perinteitä, perinteet ylläpitävät meitä"

 • Räisäläisten Säätiö: "Karjalaisen perinteen vaalija - Räisäläisten yhdysside"

 • Vaasan kunnallisvirkamiesyhdistys: "Yhdessä toimien olemme vahvoja!"


Mottotyyppi 5 - Tunnetun sukulaisen henkilökohtainen motto, joka on otettu sukuseuran motoksi

 • Jussilan sukuseura (perustajan motto): "Huset skal rejse sig - selv om jeg skal kravle" (Talon on noustava - vaikka minun pitäisi ryömiä)

 • Sipilän sukuseura (perustajan motto): "Parempiin tuloksiin vähemmällä työllä ja vaivalla".

 • Saksmanin sukuseura (sukulaisen motto): "Ole kunnon kansalainen".

Kuntun sukuseuralle tehdyt mottoehdotukset perusteluineen

Alla on lista Kuntun sukuseuralle tehdyistä mottoehdotuksista. Ehdotukset on numeroitu saapumisjärjestyksessä. Listan lopussa on mottoehdotuksille annettuja perusteluja.


 1. "Kantaisien tapaan urheasti eteenpäin"

 2. "Suomalaisella sisulla kantaisä Simokin taivalsi eteenpäin"

 3. "Sinnikkyys palkitaan - ei ku eteenpäin"

 4. "Kuntun suku yhtä vahvaa kuin Simon kivi"

 5. "Siemenessä sadon alku"

 6. "Mie vien - sie vikiset"

 7. "Kuntut - miun maun mukkaan"

 8. "Kuntut lähti Karjalasta - Karjala ei lähde Kuntuista"

 9. "Tee työtä ja rakasta"

 10. "Karjalasta kajahtaa - Kuntut viestiä jatkaa"

 11. "Ilo pintaan vaik' syvän märkänis!"

 12. "Menneiden kunniaksi, tulevien puolesta"

 13. "Yhessä mennään ja porukalla tehhään!"

 14. "Ettee päi o elävä miel"

 15. "Kel' aarre on se aarteen kätkeköön"

 16. "Juurensa tunteva, kohti uutta menevä"

 17. "Tunne juuresi, katso eteenpäin"


Perusteluja mottoehdotuksille

Ehdotus nro 5: Kunttujen varhaisimmat esi-isät olivat torppareita joiden elinkeino oli maanviljely. Motto "siemenessä sadon alku" kannustaa yritteliäisyyteen ja uusien projektien aloittamiseen luomalla luottamusta tulevaisuuteen. Siemen voi olla vertauskuva mille tahansa ajatukselle tai teolle. Mottoon sisältyy piilotettu syvempi opetus, joka on "sitä niittää mitä kylvää".

Ehdotus nro 6: Karjalaiset ei alistu vikisemään

Ehdotus nro 7: Koska se on karjalan murteella

Ehdotus nro 8: Karjalaisuus pysyy aina osana meitä

Ehdotus nro 9: Kuntun suvulle työn tekeminen on tärkeä elämänarvo. Kuntut ovat yritteliäitä, ahkeria ja heillä on jalat maassa. Kunttujen olisi hyvä muistaa vastapainoksi lähimmäisenrakkaus, joka tuo iloa elämään ja tekee siitä elämisen arvoista. Rakkaus perhettä, sukulaisia ja omaa yhteisöä kohtaan yhdistettynä sisukkaaseen työntekoon auttavat pääsemään yli vaikeista ajoista.

Ehdotus nro 10: Sukuseuran toiminnassa olisi myös tulevaisuudessa erittäin tärkeää saada kulttuurinen tausta vahvasti esiin.

Ehdotus nro 11: Kaksi kertaa evakkoon lähteneen isoäitini usein käyttämä lause. Kertoo periksiantamattomuudesta ja sinnikkydestä sekä myöskin karjalaisten iloisuudesta ja valoisuudesta.

Ehdotus nro 12: Kyseinen motto sopii mielestäni toiminnan lähtökohdaksi ja periaatteeksi sukuseuralle, joka elää aina menneen ja tulevan kohtaamispisteessä, molempiin suuntiin tähyten. Motto on suhde menneisiin ja tuleviin sukupolviin ja sen voi tulkita koskevan niin Kuntun suvun menneitä ja tulevia jäseniä kuin lajemminkin suomalaisia, jopa ihmiskuntaa. Se herättää välittömästi ajatuksia omasta asemasta lenkkinä sukupolvien ketjussa. Mottoehdotelmani ja sen asettama tavoite on kieltämättä mahtipontinen, mutta sellainen kunnon moton tulee nähdäkseni ollakin. On turha asettaa rimaa matalalle. Onhan sukuseuratoiminnan perustavia ajatuksia ylipäätään nostaa katso omista varpaista kauempana häämöttäviin horisontteihin. Mikä tahansa motoksi valitaankin, toivon sen olevan sellainen, joka voi innottaa ja inspiroida myös sukuseuran tulevia jäseniä sekä saada heidät tuntemaan ylpeyttä osallisuudestaan.

Ehdotus nro 13: Opin sen anopiltani, joka ilmeisesti oli oppinut sen karjalaiselta anopiltaan myös.

Ehdotus nro 14: Se on tunnettu karjalainen sananlasku joka kannustaa yritteliäisyyteen, eteenpäin menemiseen, elämän elämiseen ja elämästä nauttimisen.

Ehdotus nro 15: Historia; rikas Kunttu osasi kätkeä aarteensa, joten se on edelleen tallella.

Ehdotukset nro 16 ja 17: Nämä kuvaavat sukuseuran tarkoitusta hyvin.

© 2021 Kuntun Sukuseura ry